Afrapportering for bevillingsåret 2019

Der skal efter tilskudsperiodens afslutning afleveres tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering omhandlende de gennemførte aktiviteter og forventede effekter.

 

Tilskudsregnskab 2019 bestående af ledelsespåtegning, revisionserklæring og -beretning samt selve tilskudsregnskabet med specifikationer for de enkelte projekter. 

  • Skabelonen i Word kan hentes her.
  • Projektøkonomiskemaet i Excel kan hentes her.  

 

Faglig beretning 2019 for hvert enkelt projekt.

  • Skema i Word kan hentes her.

 

Det underskrevne tilskudsregnskab og faglig beretning skal indsendes pr. mail til froeafgiftsfonden@froeafgiftsfonden.dk.

Fristen for indsendelse af tilskudsregnskaber er den 6. marts 2020.

Fristen for indsendelse af de faglige beretninger er den 31. januar 2020.

 

Ved indscannede udgaver af skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig. Såfremt den underskrevne faglige beretning fremsendes i en scannet pdf-udgave, skal der desuden indsendes en version i Word.

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab og den faglige beretning.

 

Revision

Tilskudsregnskabet skal revideres af en statsautorisret eller registreret revisor. Dette krav gælder dog ikke, når tilskudsmodtager er en statsinstitution.

For så vidt angår revisionen kan tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor finde en vejledning her.