Afrapportering for 2022

Der skal efter tilskudsperiodens afslutning ske en afrapportering for projekter, som fonden har ydet tilskud til i bevillingsåret 2022.

 

Afrapporteringen i form af faglig beretning og tilskudsregnskab anvendes til kontrol af midlerne korrekte anvendelse. Kontrollen gennemføres af fonden og fondens revisor. På baggrund af afrapporteringen udarbejdes fondens regnskab for 2022. Heraf fremgå fondens indtægter og udgifter i 2022, herunder bevilget og anvendt tilskud. Derudover indgår en beskrivelse af projektet på baggrund af de faglige beretninger. Fondens regnskab vil i lighed med budgettet blive offentliggjort på fondens hjemmeside Fondens budgetter og regnskaber (froeafgiftsfonden.dk)

  • Fristen for indsendelse af faglige beretninger er den 31. januar 2023
  • Fristen for indsendelse af tilskudsregnskaber er den 21. februar 2023 for tilskudsregnskaber, hvor der ikke er krav om revision. For øvrige den 7. marts 2023.

Tilskudsmodtagere, som har modtaget tilskud til gennemførelse af flere projekter, kan udarbejde ét samlet tilskudsregnskab indeholdende delregnskaber for de enkelte projekter samt én samlet faglig afrapportering indeholdende faglige beretninger for de enkelte projekter.

 

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab og den faglige beretning.

 

Tilskudsregnskab for 2022
Tilskudsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om revisorpåtegning. 

 

Fonden har udarbejdet en vejledning om revision af tilskudsmidler som en hjælp til tilskudsmodtager og dennes revisor. Vejledningen ligger samme sted som ansøgningsmaterialet for bevillingsåret – klik her.

 

Fondens skabelon for den uafhængige revisors erklæring er udarbejdet på baggrund af gældende standarder for offentlig revision (SOR) http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/standarderne-for-offentlig-revision/. Hvis der inden aflæggelse af tilskudsregnskabet fastlægges nye standarder for offentlig revision inden revisionen af tilskudsregnskabet er afsluttet, skal de nye standarder anvendes.

 

I skabelonen er der indsat de relevante henvisninger til de bestemmelser, som der skal aflægges tilskudsregnskab efter. 

 

Tilskudsregnskabet består af to dele, som inden fremsendelse til fonden skal samles til ét dokument:

  • Del 1a: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og – beretning (Word) - forventes offentliggjort i uge 47
  • Del 2: Oversigt over tilskud samt projektøkonomiskemaet (Excel) - forventes offentliggjort i uge 47

Når tilskudsmodtagers revisor ikke kan tiltræde fondens standardskabelon

Såfremt tilskudsmodtagers revisor ikke kan tiltræde fondens standardskabelon benyttes Del 1b, som ikke er skrivebeskyttet. Heri er det fx også mulig at oplyse, at der er foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn: 

  • Del 1b: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og – beretning (ikke-skrivebeskyttet), (Word) - forventes offentliggjort i uge 47

Når tilskudsmodtager er en statsinstitution

Når tilskudsmodtager er optaget på finansloven med en driftsbevilling og revideres af Rigsrevisionen, er der ikke krav om, at tilskudsregnskabet skal påtegnes af en revisor. I så fald bruges nedenstående skabeloner:

  • Del 1c: Forside og ledelsespåtegning for offentlige institutioner uden krav om revisorpåtegning (Word) - forventes offentliggjort i uge 47
  • Del 2: Oversigt over tilskud samt Projektøkonomiskemaet (Excel) - forventes offentliggjort i uge 47

 

Faglig beretning for 2022

Den faglige beretning består af en del:

  • Del 3: Forside samt faglig beretning (Word)   

 

Indsendelse af dokumenterne

Dokumenterne skal indsendes pr. mail til froeafgiftsfonden@froeafgiftsfonden.dk

 

Ved indscannede udgaver skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig. Såfremt den underskrevne faglige beretning fremsendes i en scannet pdf-udgave, skal der desuden indsendes en version i Word. 

 

Del 1 og 2 for tilskudsregnskaber skal forud for indsendelse samles i ét dokument i pdf-format. Evt. program til at samle delene i pdf-format: pdfmerge.com