Om Frøafgiftsfonden

Generelt

Fondens formål er at styrke mark- og havefrøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne dels ved at styrke produktionen af mark- og havefrø og dels ved at styrke forædlingen af græsmarksbælgplanter og græsser.

Fonden blev stiftet i 1973 med henblik på at sikre en stabil fremtidig finansiering af aktiviteter, der støtter dette formål, og som med fordel kan løftes i fællesskab. Fonden er således en videreføring af andelsbevægelsens grundtanke, som er bredt anerkendt som en effektiv metode til at sikre finansiering af fælles aktiviteter.

Fonden ledes af en bestyrelse, som har ansvaret for, at forvaltningen af midler sker i overensstemmelse med loven. Bestyrelsen består af 12 personer, som er udpeget af miljø- og fødevareministeren for fire år ad gangen.

 

Otte medlemmer er udpeget efter indstilling fra erhvervets organisationer (og er ofte selv landmænd), og fire medlemmer er udpeget efter indstilling fra Forbrugerrådet Tænk, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Det Frie Forskningsråd. Se hvem der sidder i bestyrelsen her.

Det er bestyrelsen, der fastsætter fondens strategi og tildelingskriterier, og med udgangspunkt heri vurderer, hvilke projekter der skal modtage støtte.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har det overordnede ansvar for tilskudsordningen. Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med fonden. Det betyder, at fondens årlige budget og regnskab skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, som også fører kontrol med, at fonden lever op til lovgivningen, herunder landbrugsstøtteloven med tilhørende bekendtgørelser.

 

Landbrugsstyrelsen udarbejder desuden en årlig rapport om det samlede fondssystem til Folketinget. Rapporterne kan findes her. 

 

Hvad kan fonden støtte?

Fonden kan yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7.

Nyttevirkningen af projekterne skal komme frøavlerne bredt til gavn. Det betyder blandt andet, at forskningsresultater skal lægges åbent frem til fri afbenyttelse og formidlings og rådgivningstilbud skal være tilgængelige for alle frøavlere.

Der kan kun ydes tilskud svarende til nødvendige, konkrete og dokumenterede udgifter, som er forbundet med projektet. Derfor er ansøgerne blandt andet forpligtet til at levere et detaljeret budget sammen med ansøgningen, og til at levere et tilskudsregnskab efter projektets afslutning.

Hvem kan modtage tilskud?

Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder.

Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet inkl. den vigtige formidlingsdel, der skal sikre, at resultaterne kommer bredt til gavn.

Hvor kommer midlerne fra?

Fonden opkræver produktionsafgifter i Danmark. Afgiftssatserne og de nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra bestyrelsen. Information om produktionsafgiften herunder opkrævningen og den gældende sats kan findes her.

Derudover søger fonden hvert år tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug til medfinansiering af Frøafgiftsfondens tilskud.  De samlede indtægter anvendes til at støtte de projekter, som fondens bestyrelse giver tilsagn til.

I fondens budgetter og regnskaber, som findes her, kan man finde oplysninger om fondens samlede økonomi, herunder fordelingen mellem indtægter fra henholdsvis afgifter og tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.  

Fondens administration

I henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen beslutning om varetagelsen af fondens administration. På den baggrund har fonden indgået aftale med Landbrug & Fødevarer om at forestå fondens daglige, administrative ledelse. Det omfatter de praktiske aspekter af fondens drift samt sikringen af en korrekt forvaltning af fonden i henhold til gældende lovgivning. Administrationen tager således ikke del i den faglige vurdering af projekterne.