Opkrævning af produktionsafgifter

Frøafgiftsfonden opkræver med hjemmel i bekendtgørelse om produktionsafgift på frø, jf. bekendtgørelse nr. 2130 af 17. december 2020 produktionsafgifter på:

  • avlen af græs-, kløver- og grønsagsfrø i Danmark (spor 1)
  • salg af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser i Danmark (spor 2)

 

Afgifter på avlen af græs-, kløver og havefrø i Danmark - spor 1

For græs-, kløver- og havefrø, der avles her i landet, skal der betales en afgift.

 

Afgiften udgør 2 promille af det samlede afregningsbeløb, der kontraktmæssigt tilkommer avleren i perioden 1. juli til 30. juni, inden fradrag af omkostninger til tørring og rensning, men før tillæg af merværdiafgift.

 

Det påhviler køberen (frøfirmaet) at tilbageholde afgiften ved den endelige afregning med avleren senest den 11. juni og senest 3 uger herefter at indbetale afgiften til Frøafgiftsfonden.

 

I tilfælde, hvor afregning til avleren sker direkte fra en udenlandsk køber, påhviler det avleren at indbetale afgiften. Avleren skal inden 14 dage efter modtagelsen af afregningsbeløbet sende en opgørelse over produktionsafgiften til Frøafgiftsfonden.

 

Oplysningerne skal afgives på det oplysningsskema, som kan tilgås her.

The Reporting form in English is available here.

 

 

Afgifter på salg af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser i Danmark - spor 2 

Enhver virksomhed, der erhvervsmæssigt sælger certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser på det danske marked, skal anmeldes og registreres i Frøafgiftsfonden. Dette gælder dog ikke for virksomheder, der udelukkende udportionerer og videresælger frø, der er købt i registrerede virksomheder.

 

Ved hvert salg af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser til forbrugere eller ikke registrerede virksomheder i Danmark skal der betales en afgift.

 

Afgiften udgør 1,25 kr./kg af det samlede salg i perioden 1. juli til 30. juni. Bemærk at for perioden 1. juli 2020 til og med 31. december 2020 skal der indberettes og indbetales afgifter for arter (se bekendtgørelse 1664 af 14. december 2018 - link), der er solgt på det danske marked.

 

Afgiftspligten påhviler den registrerede virksomhed. Virksomheden skal hvert år senest den 31. august indsende en opgørelse pr. 30. juni over salget af markfrø i de foregående 12 måneder og samtidig indbetale afgiftsbeløbet til Frøafgiftsfonden.

 

En registreret virksomhed, der ikke i de foregående 12 måneder har solgt afgiftspligtigt certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser, skal hvert år senest den 31. august give Frøafgiftsfonden oplysninger herom.

 

Oplysningerne skal afgives på det oplysningsskema, som kan tilgås her

 

 

 

Fælles bestemmelser

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

 

Når den årlige afgiftsindbetaling er under 30.000 kr., skal afgiftsindbetaleren bekræfte på tro og love, at de oplysninger, som er afgivet på oplysningsskemaet, er korrekte. Fonden udtager årligt et antal afgiftsopgørelser til stikprøvekontrol. Fonden kan pålægge afgiftsindbetalerne  at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation i form af regnskabsmateriale, bilag, korrespondance mv. til brug for vurdering af opgørelsens korrekthed.

 

Når den årlige afgiftsindbetaling er på 30.000 kr. eller derover, skal en godkendt revisor attestere opgørelsens overensstemmelse med afgiftsindbetalerens registreringer og bogholderi. Den godkendte revisor skal erklære sig om opgørelsen af afgiften. Erklæringen skal være i overensstemmelse med ISRS 4400 DK, som er den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

 

Revisoren skal indsende erklæringen i det skema, som kan tilgås her.