well so

Sorterevirksomheder og engrosvirksomheder

1 og 2 Sorterevirksomheder og engrosvirksomheder, jf. § 6

Ifølge denne bekendtgørelses § 6 gælder følgende for sortere- og engrosvirksomheder: 

  • Der skal udarbejdes en opgørelse over køb, salg og anden anvendelse af kartofler for perioden 1. juli - 30. juni.
  • Opgørelsen skal sendes til fonden senest den 10. september.
  • Overstiger afgiftsgrundlaget 20.000 hkg. skal en godkendt revisor eller en uafhængig økonomi- og regnskabskyndig konsulent attestere opgørelsens overensstemmelse med virksomhedens registreringer og bogholderi.
  • Hvis afgiftsbeløbet er på 100 kr. eller derunder, opkræves beløbet ikke.

Kravene til den godkendte revisor eller en uafhængig økonomi- og regnskabssagkyndig konsulents attestation fremgår af gældende bekendtgørelses § 7, stk. 3 og 4. Det bemærkes i den forbindelse, at den godkendte revisor eller den uafhængige økonomi- og regnskabskyndige konsulent skal afgive erklæringen/attestationen på et skema som er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Tilsyn med fonde - Landbrugsstyrelsen (lbst.dk)

Kartoffelafgiftsfonden kan efter skriftlig ansøgning godkende, at en virksomhed fraviger datoen for udarbejdelse af opgørelse til fonden og i stedet overholder datoen for virksomhedens regnskabsafslutning.

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

For så vidt angår produktion, som er påbegyndt i 2021 og senere, er der udstedt en ny bekendtgørelse nr. 1813 af 4. december 2020, som medfører ensretning af periodiseringen af afgifter, så alle fire kategorier opgør deres produktion fra 1. juli til 30. juni følgende år, med indberetningsfrist den 10. september. Derfor skal gruppe 1-, 2- og 4-virksomhederne i foråret 2021 indberette deres produktion i 2020, og i efteråret 2021 indberette deres produktion for 1. halvår 2021.

Ifølge bekendtgørelsens § 13, stk. 3 finder ophævet bekendtgørelse nr. 1190 af 25. november 2019 om produktionsafgift fortsat anvendelse for produktionen, hvis opgørelsesperioden er påbegyndt i 2020.