Afrapportering for 2020 tilskud givet under fondens ordinære pulje

Alle tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering for det gennemførte projekt. Hertil er der udarbejdet skemaer, som skal anvendes.

 

Faglig afrapportering med effektvurdering

Formålet med den faglige afrapportering er at få viden om, hvorvidt de planlagte aktiviteter er gennemført, og om projektet har nået de mål, som blev anført i ansøgningen. Projektets leverancer og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema.

Alle tilskudsmodtagere vil modtage en mail med et link til effektvurderingsskemaet, som skal besvares elektronisk. Linket fremsendes til projektlederne, jf. det oplyste i ansøgningen. Linket forventes udsendt senest primo december 2020.

Der sondres mellem to forskellige effektvurderingsskemaer. De anvendte skemaer for 2020 kan ses nedenfor:

De downloadede versioner af skemaerne i word kan anvendes som forberedelse i projektgruppen, inden den endelige effektvurdering indtastes elektronisk ved hjælp af det link, som vil blive fremsendt. 

Fristen for besvarelse af den elektroniske effektvurdering er den 28. januar 2021.

 

Tilskudsregnskab

Der skal afleveres et revisorpåtegnet tilskudsregnskab. Tilskudsregnskabet består af en ledelses- og revisionserklæring samt selve regnskabet for projektet.

Tilskudsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.

  • Skabelon for tilskudsregnskab hentes her.
  • Projektøkonomiskema hentes her

 

Tilskudsregnskabet skal sendes senest den 12. marts 2021 pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk 

Ved indscannede udgaver af det underskrevne tilskudsregnskab skal opløsning være høj, så teksten fremstår tydeligt.

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab.

 

Revision

Tilskudsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om påtegning af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen.

For så vidt angår revision kan tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor finde vejledning om revision her.