Privatlivspolitik for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan fonden behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


CVR-nr. 31 09 60 81
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
E-mail: info@prdfond.dk 

Telefon: +45 36 16 62 00

 

 


2. Brug af personoplysninger

1. Tilskud til projekter

Fonden yder støtte til projekter i henhold til hjemmel i Landbrugsstøtteloven med det formål at fremme den økonomiske, sociale, miljømæssige, bæredygtige vækst for gartnerierhvervets konventionelle og økologiske produktion.
Fonden indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med modtagelse og behandling af ansøgninger om støtte til projekter i forbindelse med den løbende sagsbehandling og afslutning af projekterne. Dertil udsendes i særlige tilfælde informationsmateriale pr. mail og post på baggrund af indsamlede kontakt oplysninger.
Formål og ydelser er nærmere beskrevet på fondens hjemmeside www.produktionsafgiftsfond.dk. 

2. Statistik om projekter
Med henblik på at kunne dokumentere fondens aktiviteter og føre statistik gemmes oplysninger om projekter, herunder personoplysninger, i op til 10 år.

3. Opkrævning af produktionsafgifter
Fonden indsamler desuden personoplysninger i forbindelse med indberetning af produktionsafgifter. Oplysningerne baseres altovervejende på de i CVR registrerede offentligt tilgængelig oplysninger. Personoplysninger bruges alene i henhold til reglerne om indberetning og opkrævning af produktionsafgifter.

4. Samarbejde med myndigheder
I henhold til lovgivningen udleverer fonden oplysninger til tilsynsmyndigheden Landbrugsstyrelsen samt Rigsrevisionen.

Fonden indhenter oplysninger hos Landbrugsstyrelsen om indberettede arealer i henhold til markedsordningen frugt og gartneriprodukter.

Fonden overdrager inddrivelse af udeblevne indberetninger til politiet jf. administrationsbekendtgørelsens § 26. Fonden overdrager inddrivelse af skyldige produktionsafgifter til restanceinddrivelsesmyndigheden jf. administrationsbekendtgørelsens § 26.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Der indsamles følgende oplysninger om dig til de nævnte formål, når disse oplysninger fremgår af ansøgning eller andet materiale sendt til fonden:

 

 1. Levering af fondens ydelse:
  1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Der indsamles dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Indhold. Der indsamles også indholdet i beskeder, som du sender til fonden.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Almindelige personoplysninger: Der indsamles online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.
  2. Almindelige personoplysninger: Der indsamles data om brugen af fondens hjemmeside

 

 

4. Kilder

 

Der indsamles personoplysninger fra følgende kilder:

 

1. Direkte fra dig

2. Landbrugsstyrelsen

3. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CVR.

4. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.

5. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

 

 

 

5. Behandlingsgrundlag

 

Fonden indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 

 1. Levering af fondens ydelser:
  1. Fremsendt ansøgning samt materiale i relation hertil
  2. Lovgrundlag, landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om produktionsafgifter.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1.  Cookiepolitik

 

 

6. Videregivelse af dine personlige oplysninger

 

Fonden videregiver ikke dine personoplysninger med flg. undtagelser:

 

Samarbejde med myndigheder jf. pkt. 2.4.

 

Udlevering af oplysninger på baggrund af begæring om aktindsigt, begrænset til navn og adresse.

 

Fonden oplyser om bevilgede tilskud i en årlig oversigt på hjemmesiden. Navn, adresse, projekttitel og bevilget tilskud oplyses for alle tilskudsmodtagere.

 

I fondens budgetter og regnskaber fremgår tilskudsmodtageres navn, projekttitel og beløb.

 

 

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

 

Fonden vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.

2. For at overholde en lovhjemlet eller retlig forpligtelse.

3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.

4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

 

 

8. Dine rettigheder

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til info@prdfond.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

9. Databeskyttelsesrådgiver

 

I henhold til persondataforordningens regler herom har fonden udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

 

Sekretariatschef for fondssekretariatet

Ole Bønnelycke CO/Dansk Gartneri

Hvidkærvej 29

5250 Odense SV

Tlf. 36 16 62 00

E-mail: olbo@danskgartneri.dk

 

Registrerede kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren angående alle spørgsmål om behandling af deres oplysninger og om udøvelse af deres rettigheder i henhold til persondataforordningen. I relation til databeskyttelse er fondsadministrationen underlagt tavshedspligt eller fortrolighed vedrørende udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret

 

Sidst opdateret: 25. maj 2018