Særopslag 2022 - Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler ”Oplandsproces” / Lukket for ansøgninger

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (Landbrugsaftalen, oktober 2021) skal understøtte den grønne omstilling i land- og skovbrugssektoren og sikre en forbedring af det danske vandmiljø og bedre plads til naturen i landbrugslandet.

 

I landbrugsaftalen er der defineret en kvælstofindsats, som skal sikre et bedre vandmiljø og efterlevelse af vandrammedirektivet. Indsatsen skal samtidig tilrettelægges, så landbrugerne i videst muligt omfang kan levere den nødvendige indsats ved frivillighed. De kollektive virkemidler skal bidrage med en kvælstofreduktion på 1.500 t.

 

For at understøtte etablering af kollektive virkemidler, herunder især minivådområder, er der tilsvarende behov for en opsøgende rådgivning samt bidrag til at tilvejebringe det nødvendige materiale forud for ansøgning. På baggrund heraf er der på finansloven for 2022 afsat midler til oplandskonsulentordningen.

 

Fødevareministeriet har bedt Promilleafgiftsfonden om at etablere og forvalte tilskudsordningen.

 

 

Ansøgningsfrist og bevillingsramme. 
Ansøgningsrunden for tilskud i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 4. april 2022 kl. 12. 

 

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden er 10 mio. kr. 

 

Ansøgningsmaterialet for 2022
Ansøgningsmaterialet består af fondens strategi, vejledninger samt ansøgningsskema. 

  Ansøgningsskemaet består af 3 dele: 

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi (excel) 

   

  Indsendelse af ansøgningen
  Ansøgningen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at der kun skrives i disse felter, samt at følgende dokumenter vedlægges i mailsen:

  • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

  Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning
  Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Promilleafgiftsfonden.

  Ansøgninger vil blive behandlet på bestyrelsesmøde i april 2022, hvorefter fondens afgørelser hurtigst muligt vil blive udsendt.