Når projektet er afsluttet

Afrapportering for 2021

Der skal efter tilskudsperiodens afslutning afleveres tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering omhandlende de gennemførte aktiviteter og forventede effekter for de støttede projekter. 

 

Fristen for indsendelse af tilskudsregnskab og faglig beretning er den 16. marts 2022

 

Tilskudsmodtagere, som har modtaget tilskud til gennemførelse af flere projekter, kan udarbejde ét samlet tilskudsregnskab indeholdende delregnskaber for de enkelte projekter samt én samlet faglig afrapportering indeholdende faglige beretninger for de enkelte projekter.

 

Tilskudsregnskab 2021
Tilskudsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om revisorpåtegning.

 

Fonden har udarbejdet en vejledning om revision af tilskudsmidler som en hjælp til tilskudsmodtager og dennes revisor. Vejledningen ligger samme sted som ansøgningsmaterialet for bevillingsåret – klik her.

 

Tilskudsregnskabet består af to dele, som inden fremsendelse til fonden skal samles til ét dokument:

  • Del 1a: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og revisionsberetning (Word)
  • Del 2: Oversigt over tilskud samt projektøkonomiskemaet (Excel)

Fondens skabelon for den uafhængige revisors erklæring er udarbejdet på baggrund af standarderne for offentlig revision (SOR), som trådte i kraft 1. januar 2017 (Se Standarderne for offentlig revision (SOR) | Rigsrevisionen). Hvis der inden aflæggelse af tilskudsregnskabet fastlægges nye standarder for offentlig revision inden revisionen af tilskudsregnskabet er afsluttet, skal de nye standarder anvendes for det aktuelle år, såfremt der er et krav herom i standarderne. I skabelonen er der indsat de relevante henvisninger til de bestemmelser, som der skal aflægges tilskudsregnskab efter.

Når tilskudsmodtager er en statsinstitution 
Når tilskudsmodtager er optaget på finansloven med en driftsbevilling og revideres af Rigsrevisionen, er der ikke krav om, at tilskudsregnskabet skal påtegnes af en revisor. I så fald bruges nedenstående skabeloner:

  • Del 1b: Forside og ledelsespåtegning for offentlige institutioner uden krav om revisorpåtegning (Word)
  • Del 2: Oversigt over tilskud samt Projektøkonomiskemaet (Excel)

Faglig beretning 2021
Den faglige beretning består af en del: 

  • Del 3: Forside samt faglig beretning (Word)

Indsendelse af dokumenterne
Dokumenterne skal indsendes pr. mail til ks@lf.dk.

 

Dokumenterne indsendes i Pdf-format.

Den faglige beretning indsendes desuden også i Word-format.

 

Del 1 og Del 2 skal forud for indsendelse til fonden samles i et dokument i pdf-format. Evt. program til at samle dele i pdf-format: pdfmerge.com

 

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab og den faglige beretning.