f

Om Svineafgiftsfonden

Generelt

Svineafgiftsfondens formål er at styrke den samlede svinekødsektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Fonden blev stiftet i 1972 med henblik på at sikre en stabil fremtidig finansiering af aktiviteter, der støtter dette formål, og som med fordel kan løftes i fællesskab. Fonden er således en videreføring af andelsbevægelsens grundtanke, som er bredt anerkendt som en effektiv metode til at sikre finansiering af fælles aktiviteter. Fonden tilvejebringer sine midler gennem opkrævning af en afgift pr. slagtet eller eksporteret grise.

Fonden ledes af en bestyrelse, som har ansvaret for, at forvaltningen af midler sker i overensstemmelse med loven. Bestyrelsen består af 12 personer, som er udpeget af ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri for fire år ad gangen. Otte medlemmer er udpeget efter indstilling fra erhvervets organisationer (og er ofte selv landmænd), og fire medlemmer er udpeget efter indstilling fra Forbrugerrådet Tænk, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Det Frie Forskningsråd. Se hvem der sidder i bestyrelsen her.

 

Det er bestyrelsen, der fastsætter fondens strategi og tildelingskriterier, og med udgangspunkt heri vurderer, hvilke projekter der skal modtage støtte. Strategien inkl. tildelingskriterier er frit tilgængelig, så ansøgere på forhånd kan vurdere, om et projekt kan modtage støtte. Strategien kan findes under sådan søger du.

 

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med fonden, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  har det overordnede ansvar for tilskudsordningen. Det betyder, at fondens årlige budget og regnskab skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, som også fører kontrol med, at fonden lever op til lovgivningen, herunder landbrugsstøtteloven med tilhørende bekendtgørelser. Landbrugsstyrelsen udarbejder desuden en årlig rapport om det samlede fondssystem til Folketinget. Rapporterne kan findes her.

 

Hvad kan fonden støtte?

Fonden kan yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.

Nyttevirkningen af projekterne skal komme landmændene bredt til gavn. Det betyder blandt andet, at:

  • alle forskningsresultater skal lægges åbent frem til fri afbenyttelse
  • markedsføringsaktiviteter skal komme alle eller en betydelig del af landmændene til gavn
  • rådgivningstilbud skal være tilgængelige for alle relevante producenter.

Der kan kun ydes tilskud svarende til nødvendige, konkrete og dokumenterede udgifter, som er forbundet med projektet. Derfor er ansøgerne blandt andet forpligtet til at levere et detaljeret budget sammen med ansøgningen, og til at levere et tilskudsregnskab efter projektets afslutning.

 

Hvem kan modtage tilskud?

Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder.

 

Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet inkl. den vigtige formidlingsdel, der skal sikre, at resultaterne kommer bredt til gavn. 

Fonden yder ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det sjældent relevant for private virksomheder at søge midler til fx udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

 

Hvor kommer midlerne fra?

Hver gang der bliver slagtet eller eksporteret grise i Danmark opkræver fonden en såkaldt ’produktionsafgift’ pr. dyr. Beløbets størrelse fastsættes af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra fondens bestyrelse. Fonden søger desuden hvert år om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. De samlede indtægter anvendes til at støtte de projekter, som fondens bestyrelse giver tilsagn til.

I fondens budgetter og regnskaber, som findes her, kan man se den gældende sats for produktionsafgiften samt fordelingen mellem indtægter fra henholdsvis afgifter og tilskud fra Promilleafgiftsfonden.

 

Fondens administration

I henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen beslutning om varetagelsen af fondens administration. På den baggrund har fonden indgået aftale med Landbrug & Fødevarer om, at Landbrug & Fødevarer forestår fondens daglige, administrative ledelse og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver. Dette omfatter de praktiske aspekter af fondens drift samt sikringen af en korrekt forvaltning af fonden i henhold til gældende lovgivning. Administrationen tager således ikke del i den faglige vurdering af projekterne.